Завантажити повну версію договору

Договір № _____

про надання послуг

 

 

м. Дніпро                                                                                                 "___" ___________ 2017 р.

  

    Фізична особа – підприємець – ХОМЯК Павло Юрійович (надалі – «Виконавець»), який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця серії В01 № 547050, виданого 01.02.2006 року (код ЄДРПОУ 2954602210), з одного боку, та ________________________________________________________(________________________) (надалі – «Замовник») з іншого боку, разом іменуються «Сторони», уклали цей договір про надання послуг (надалі – «Договір») про наведене нижче.

 

Предмет Договору


    1.1. Виконавець зобов'язується цілодобово надавати Замовнику доступ до послуги – Інформаційно-правової системи «Прецедент» ® за адресою в мережі інтернет: www.precedent.ua (надалі – «Системи «Прецедент» ® » або «Системи») на період оплати використання Системи на умовах SaaS і на умовах, зазначених у цьому Договорі (надалі – «Послуги» або «SaaS»).

   1.2. ЅааЅ (з англ. «softwareas a service» – програмне забезпечення як послуга; також англ. «softwareondemand» розуміється як програмне забезпечення на вимогу) – одна з форм хмарних обчислень, модель обслуговування, при якій передплатникам надається готове прикладне програмне забезпечення, що повністю обслуговується провайдером. Постачальник у цій моделі самостійно управляє додатком, надаючи Замовникам доступ до функцій з клієнтських пристроїв, як правило через мобільний додаток або веб-браузер.

     1.3. Система «Прецедент» ® містить:

 • рішення Європейського суду з прав людини (надалі – «Рішення ЄСПЛ» або «ЄСПЛ») на 3 (трьох) мовах (українській, англійській, російській);
 • рішення Конституційного суду України (надалі – «Рішення КСУ»);
 • рішення Верховного суду України (Верховного суду) – надалі «Рішення ВСУ» або «Рішення ВС» та їх роз'яснення/постанови пленумів, тощо (надалі – «Роз'яснення»);
 • рішення Вищих судів та їх роз'яснення/постанови пленумів, тощо (надалі – «Роз'яснення»);
 • деякі нормативно-правові акти України, зокрема (але не виключно): Кодекси України, найважливіші Закони України та інші нормативно-правові акти України (надалі – «НПА»);
 • інші судові рішення/роз'яснення/документи/НПА у поточній та/або всіх редакціях, в будь-якій кількості, виді, типу, за будь-який період та на будь-яких мовах на розсуд Виконавця.

   1.4. Всі рішення/роз'яснення/документи/НПА, зазначені в пункті 1.3 цього Договору, оновлюються/завантажуються/синхронізуються в Систему «Прецедент» ® з офіційних сайтів в мережі інтернет, а саме: Єдиного державного реєстру судових рішень (надалі – «ЄДРСР»), ЄСПЛ, Верховної ради України (надалі – ВРУ), сайтів ВСУ або ВС, вищих та інших судів, Міністерства юстиції України (для рішень ЄСПЛ) на протязі 6 годин після їх офіційної публікації.

    1.5. Замовник шляхом підписання Договору та здійснення платежу на адресу Виконавця дає повну згоду Виконавцю на збір та обробку персональних даних в обсязі, необхідному для реалізації умов даного Договору, для використання Системи, й у відповідності з Законом України «Про захист персональних даних».

  1.6. Сторони дійшли до угоди, що правовідносини, які виникли на підставі даного Договору, не є предметом регулювання Закону України «Про захист прав споживачів».

Ціна Договору


    2.1. Мінімальна абонентська плата за використання Системи «Прецедент» ® становить 169,00 грн. (сто шістдесят дев’ять грн. 00 коп.) за 1 (один) календарний місяць. Доступ до Системи «Прецедент» ® здійснюється на умовах повної передоплати на розрахунковий рахунок Виконавця будь-яким зручним способом. Кінцева та узгоджена Виконавцем абонентська плата вказується або в особистому кабінеті Замовника на сайті www.precedent.ua, або у виставленому рахунку на паперовому носії.

    2.2. Виконавець може в односторонньому порядку збільшити розмір абонентської плати, зазначеної в пункті 2.1. Договору, починаючи з наступного календарного місяця та без урахування вже сплаченої абонентської плати за місяць/квартал, і без згоди Замовника.

    2.3. Замовник може оплатити лише таку кількість місяців використання Системи, яка доступна в його особистому кабінеті, або в разі виставлення окремого рахунку Виконавцем – на відповідну кількість календарних місяців.

    2.4. Виконавець надає послуги Замовнику після зарахування абонентської плати на розрахунковий рахунок Виконавця в розмірі, не менш ніж абонентська плата за 1 (один) календарний місяць, і за умови її відповідності п. 2.1. Договору.

Порядок прийому-передачі Послуг


    3.1. Послуга вважається наданою Виконавцем і прийнятою Замовником без претензій та заперечень за 1 (один) календарний день до закінчення 23 год. : 59 хв. : 59 с. поточного дня, починаючи з 00 год. : 00 хв. наступного календарного дня.

   3.2. Будь-який наступний або подальший платіж від Замовника на адресу Виконавця та його зарахування на розрахунковий рахунок Виконавця додатково, а тому й безумовно, підтверджує факт надання/прийняття Замовником Послуг за всі попередні періоди без претензій та заперечень.

    3.3. Сторони можуть підписати Акт прийому-передачі виконаних послуг (з проставленням відбитків печатки). Замовник, у разі необхідності, самостійно готує та відправляє на юридичну адресу Виконавця підписаний Акт прийому-передачі виконаних послуг у 2 (двох) примірниках та з відбитком печатки для підписання його Виконавцем. Виконавець не пізніше двох календарних днів повертає підписаний акт Замовнику з проставлянням відбитку печатки.

    3.4. Підписання Акта прийому-передачі не є обов'язковим для Сторін, а факт надання/прийняття Послуг врегульовано виставленим рахунком, а також пунктами 3.1, 3.2 цього Договору.

Права та обов'язки Сторін


    4.1. Обов'язки Виконавця:

 • Безкоштовно активувати логін і пароль Замовника на протязі не більш, ніж 2 (двох) годин після зарахування на розрахунковий рахунок Виконавця сплачених Замовником Послуг (абонентської плати) в розмірі, що відповідає пункту 2.1 Договору.
 • Надавати цілодобовий доступ до Системи «Прецедент» ® за адресою: www.precedent.ua після зарахування на розрахунковий рахунок Виконавця абонентської плати на умовах, зазначених у цьому Договорі.
 • Забезпечити збереження та конфіденційність всіх даних Замовника.
 • Забезпечити в Системі «Прецедент» ® наявність всіх рішень Верховного суду України (або Верховного суду) і вищих судів, починаючи з 01.08.2016 року, які знаходяться у відкритому доступі в мережі інтернет на сайті судів та на сайті ЄДРСР, а також забезпечити видалення з бази «Прецедент» ® всіх зазначених рішень судів, що видалені з ЄДРСР, починаючи з 01.08.2016 року, і щонайшвидше. Рішення за інші періоди містяться в Системі «Прецедент» ® у кількості та на розсуд Виконавця.
 • Забезпечити автентичність усіх рішень/роз'яснень/документів/НПА, що перебувають у Системі «Прецедент» ®, їх аналогам, які знаходяться у відкритому доступі та на офіційних веб-сайтах в мережі інтернет, окрім випадку, передбаченого цим Договором.
 • Забезпечувати постійний моніторинг та оновлення Системи у термін до 24 годин після офіційної публікації рішення/роз'яснення/документів/НПА.

    4.2. Права Виконавця:

 • Заблокувати Замовника без попередження у разі фіксації Виконавцем фактів передачі логіна третім особам або виявлення спроб обходу обмежень Системи (у тому числі «клонування» облікових записів), або систематичного викачування документів.
 • Припинити надання доступу до Системи в разі незарахування абонентської плати після закінчення раніше оплаченого періоду.
 • Для усунення технічних несправностей та/або проведення регламентних робіт в Системі обмежувати доступ без попередження на термін, що не перевищує 48 годин.
 • Надавати доступ на будь-який період використання Системи на свій розсуд і на індивідуальних умовах.
 • У разі початку використання Системи в поточному місяці не повертати абонентську плату за цей поточний місяць й останні дні цього місяця.
 • Не повертати абонентську плату за повний чи неповний квартал у випадку відмови від використання Системи в поточному кварталі.
 • На власний розсуд змінювати будь-яке наповнення Системи «Прецедент» ® судовими рішеннями/документами та/або юрисдикціями, а також нормативно-правовими актами (Кодекси, закони) тощо, без попередження Замовника і без узгодження з ним.
 • У текстах судових рішень Верховного суду України (Верховного суду), а також вищих судів та інших судів коригувати виключно формат згадок «номерів проваджень» судових рішень Верховного суду України (Верховного суду) для їх оптимального контекстного пошуку Замовником за таким «номером провадження» та для максимального відстеження динаміки застосування таких рішень ВСУ (ВС) вищими й іншими судами.
 • Вносити зміни в головний інтерфейс та інші інтерфейси Системи, а також особистий кабінет без попередження та узгодження з Замовником.
 • Не призупиняти дію логіна та пароля у випадку неможливості їх використання Замовником внаслідок пов'язаних із ним причин.
 • Повернути абонентську плату за наступний і подальші квартали в разі відправлення письмової відмови Виконавця від використання Системи до 24 числа (включно) останнього місяця поточного кварталу.

    4.3. Обов'язки Замовника:

 • Зареєструватися в Системі для використання Системи.
 • У разі закінчення тестового періоду після реєстрації не використовувати Систему без її оплати.
 • Оплатити Систему на обраний та доступний період через особистий кабінет або на підставі виставленого рахунку.
 • Не передавати свої логін і пароль третім особам.
 • Не здійснювати автоматичне та/або систематичне викачування будь-яких рішень або документів з Системи «Прецедент» ®.
 • Не вчиняти дії, пов'язані з «клонуванням» облікових записів (реєстрація в Системі через інші e-mail) і навмисною зміною IP-адреси.

    4.4. Права Замовника:

 • Відмовитися від використання Системи в наступному кварталі, але за умови надсилання письмового повідомлення Замовнику до 24 числа (включно) останнього місяця кварталу.
 • Отримувати цілодобовий доступ до Системи за винятком випадків, передбачених даним Договором.
 • Використовувати будь-яку інформацію з Системи на свій розсуд, а також приймати будь-які рішення на свій страх і ризик.
 • Перевіряти всі рішення судів перед їх використанням на предмет їх автентичності з оригіналом через гіперпосилання в верхній частині кожного рішення суду або на сайті - першоджерелі.

Форс-мажорні обставини

   5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать: війна, суспільний безлад, пожежі, землетруси, повені чи інші стихійні лиха, епідемії, оголошення ембарго, тощо.

   5.2. Свідоцтво, надане відповідною Торговою палатою або іншим компетентним державним органом, є достатнім підтвердженням наявності та тривалості дії форс-мажорних обставин.

   5.3. Сторона, яка не виконує свої зобов'язання, повинна на протязі 3 (трьох) днів з моменту настання обставин, зазначених у п. 5.1 цього Договору, повідомити іншу Сторону про перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за Договором.

    5.4. У випадку, якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) наступних місяців і не мають ознак припинення, цей Договір може бути розірвано в порядку, передбаченому абз. 1 ч. 3 ст. 6 ЦК України.

Відповідальність Сторін

  6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору згідно з чинним законодавством України.

Строк дії Договору та порядок вирішення спорів

    7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту зарахування узгодженої суми на розрахунковий рахунок Виконавця (п. 2.1 Договору), діє 1 (один) календарний рік з моменту зарахування коштів та до повного виконання Сторонами умов цього Договору. Договір продовжується на такий самий термін, якщо жодна зі Сторін не висловила письмового бажання його розірвати за 30 (тридцять) календарних днів до його закінчення.

     7.2. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

    7.3. Всі спори за Договором, що неможливо врегулювати шляхом переговорів, розглядаються в суді згідно з чинним законодавством України.

Умови зміни, припинення дії і розірвання Договору


     8.1 Зміна Договору можлива за згодою сторін, за рішенням суду, а також у випадках, передбачених даним Договором.

     8.2. Будь-яка із Сторін має право в період дії Договору звертатися з пропозицією щодо зміни обсягу надаваних послуг та/або розміру їх вартості.

     8.3. Договір втрачає чинність у таких випадках:

 • закінчення строку дії;
 • за згодою сторін;
 • за рішенням суду;
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

    8.4. Договір може бути достроково припинено в порядку, передбаченому ст. 188 ГК України, а саме:

 • за згодою сторін;
 • внаслідок дії форс-мажорних обставин.

   8.5. Крім випадків, визначених у п. 8.4 Договору, в разі невиконання однією із Сторін своїх зобов'язань за даним Договором, Сторона, стосовно якої порушено умови Договору, в односторонньому порядку може розірвати Договір при умові письмового повідомлення про це іншої Сторони не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання Договору.

    8.6. Припинення дії цього Договору або його розірвання не звільняє Замовника від зобов'язань щодо сплати наданих Виконавцем послуг.

Інші умови Договору


    9.1. Виконавець є платником єдиного податку.

   9.2. У разі зміни юридичної адреси або банківських реквізитів Сторони повинні повідомити один одного в п'ятиденний термін з моменту настання таких змін.

  9.3. Договір складено у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

 

 

 

Реквізити та адреси Сторін 

 

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

Фізична особа – підприємець
ХОМЯК Павло Юрійович

Юридична адреса:

49102, м. Дніпро,
вул. Будьоного (Д.Галицького), 34, кв. 5;
код в ЄДРПОУ 2954602210;
р/р 26009050203691
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299

e-mail: pavel.homyak@antares.ua

 

 

 

_______________  П.Ю.  ХОМЯК

                _____________  

 

 

М.П.

                М.П.